[Лекцийн заал]-н ашиглалтын хуваарь


 • Магистр
 • Бакалавр
 • МСҮТ
 • Ахлах сургууль
 • Хэлний төв
 • ТИС-ийн дотоод ажил
 • Гадны байгуулага
 • Эрдэнэт ХХК-ийн захиалгат
 • ХАБЭА
 • Бүтээмж, инновац
 • ЭШХА
 • Тасралтгүй сургалт
 • ×

  ӨРӨӨНИЙ ЗАХИАЛГА ХИЙХ

  Өрөөний нэр : [Лекцийн заал]
  Дугаар : [ЛЗ]
  Талбайн хэмжээ : [189 м2]
  Эхлэх өдөр :

  Эхлэх цаг :
  Дуусах өдөр :

  Дуусах цаг :
  Захиалагчийн нэр :
  Захиалагчийн овог :
  Захиалагчийн утас :
  Захиалагчийн и-мейл :
  Тайлбар :